Četiri-štajuna-naslovnica

‘Četiri štajuna’

Buna

Svi Matiji i  Mikule Antoniji i Andrije
Skupili se sa živima isprid store peškarije
Na banak se Matij diga u ruci mu maškin veli
Od glosa mu zvoni vala rebatidu i kanpaneli
Prili se je žmul starpjenstva u judima od lavura
Sad partiju iskat svoje bez rešpeta i paura
Kroz poja se vika čuje po docima odjekuje
‘Mi hoćemo pravo naše dosta nan je vaše gaše’
Po putima inkunjonin kopita se usklapatala
Još se veći šušur diga kad se mladost uzvikala :
‘Po pjaceti i po dvoru trest ćedu se noge vaše
Kad sa sela arivomo donesemo naše gaše
Jorbolih će tad bit malo kad van norod sudit bude
Iskat ćedu se i štandorci za obist glove lude’